Statut Koła Naukowego Biznesu Chemicznego

Statut

Koła Biznesu Chemicznego

Przy Wydziale Chemii


Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1

Koło naukowe nosi nazwę „Koło Naukowe Biznesu Chemicznego” w dalszej treści statutu zwane Kołem. Koło Naukowe Biznesu Chemicznego może używać skróconej nazwy „KNBCh” lub „Koło Biznesmenów”

 • 2

Siedzibą Koła jest Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

 • 3

Koło Naukowe Biznesu Chemicznego działa na podstawie Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”  i Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.

 • 4
 1. Opiekunami naukowymi Koła są nauczyciele akademiccy z Wydziału Chemii oraz  Wydziału Ekonomii UG. Opie­kuna po­wołuje Dziekan Wydziału Chemii.
 2. Opiekun naukowy KNBCh działa jako organ doradczy i wspomagający Naukowe Koło Biznesmenów.
 3. Opiekun naukowy Koła ma prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, w Zebraniach Członków KNBCh i posie­dzeniach Zarządu KNBCh.

 

Rozdział II

Cele i zadania Koła Naukowego Biznesu Chemicznego

 • 5

Do celów i zadań Koła Biznesmenów szczególnie należą:

 1. Działalność dydaktyczna z zakresu Chemii, Ekonomii oraz Zarządzania.
 2. Bliższe poznanie zastosowania nauk przyrodniczych w biznesie.
 3. Uzupełnianie wiedzy z zakresu programowego studiów.
 4. Współpraca z innymi uczelniami oraz wydziałami.
 5. Prace naukowe.
 6. Prowadzenie projektów naukowych łączących dziedziny chemii i ekonomii (zarządzania).
 7. Promocja Uniwersytetu, kierunku oraz Koła poza murami Wydziału Chemii i Ekonomii.
 8. Zapoznanie się z działaniem komputerowych programów chemicznych.
 9. Poszerzanie wiedzy technicznej (np. tworzenie schematów ideowych linii produkcyjnych).
 • 6


Formy realizacji celów KNBCh:

 1. Regularne spotkania i dyskusje na tematy przewidziane w programie Koła.
 2. Prowadzenie strony internetowej koła Biznesmenów jako źródła informacji o działalności Koła.
 3. Organizowanie zajęć praktycznych z zakresu chemii i zarządzania.
 4. Wyjazdy na konferencje naukowe oraz organizowanie własnych.
 5. Współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi.
 6. Promocja Uniwersytetu, wydziałów, kierunku oraz Koła poprzez organizowanie wykładów, prezentacji oraz pokazów chemicznych dla uczniów liceów.

Rozdział III

Członkostwo w Kole Naukowym Biznesu Chemicznego

 • 7

Koło zrzesza wyłącznie studentów z Wydziału Chemii i Ekonomii zainteresowanych tematyką poruszaną przez KNBCh.

 

 • 8

Członkowie Koła Wydziału Ekonomii ze względów bezpieczeństwa mogą w laboratorium uczestniczyć tylko w roli obserwatorów. Wyjątek stanowią zajęcia laboratoryjne, na których będą wykonywane proste i bezpieczne doświadczenia, wtedy po uprzedniej zgodzie opiekuna studenci Wydziału Ekonomii będą mogli brać w nich czynny udział.

 • 9
 1. Zarząd Koła naukowego Biznesu Chemicznego, na wniosek zainteresowanego, po jego aktywnej pracy na rzecz Koła, przed­stawia na najbliższym Zebraniu Członków KNBCh kandy­da­turę na członka Koła.
 2. O przyjęciu w poczet członków KNBCh decyduje Zarząd KNBCh.
 3. Członek KNBCh, który ukończył studia pierwszego stopnia na Wydziale Chemii lub Ekonomii i w tym samym roku aka­de­mickim rozpoczął studia drugiego stopnia na Wydziale Chemii nie traci członkostwa w Kole.

 

 • 10

1.Utrata członkostwa w Kole następuje w przypadku:

 1. skreślenia z listy studentów,
 2. braku aktywnego działania na rzecz koła,
 3. braku zastosowania się do statutu koła,
 4. złożenia do zarządu KNBCh pisemnej rezygnacji,
 5. wykreślenia uchwała walnego zebrania zarządu,
 6. na wniosek prezesa zarządu kola, gdy członek nie wykonuje swoich obowiązków.

 

                                                                                  Rozdział IV

Prawa i obowiązki członków

 • 11

Każdy członek koła ma prawo do:

 1. Wyrażania swoich opinii, zgłaszania nowych inicjatyw na zebraniach.
 2. Oceny pracy zarządu i domagania się uzasadnienia podejmowanych decyzji.
 3. Do obrony przed wszystkimi członkami koła w przypadku postawienia jakichkolwiek zarzutów,
 4. Ubiegania się o uczestnictwo w przeróżnych warsztatach, szkoleniach, konferencjach, wyjazdach, itp.
 5. Korzystać z wszelkiego sprzętu należącego do KNBCh.

 

 

 • 12

Do obowiązków członka należy:

 1. Czynne uczestnictwo w życiu koła.
 2. Godne reprezentowanie uczelni, wydziałów, kierunku oraz KNBCh.
 3. Uczestniczenie w zebraniach koła.
 4. Przestrzeganie statutu KNBCH.
 5. Wywiązywanie się z zadań zleconych przez zarząd koła, opiekunów i dziekana Wydziału Chemii.
 6. Wywiązywanie się z ustaleń podjętych na zebraniach KNBCh.

Rozdział V

Władze Koła Naukowego Biznesu Chemicznego

 • 13
 1. Najwyższą władzą Koła jest walne Zebranie Członków Koła, które zwoływane jest każdorazowo przez Zarząd, nie rzadziej niż raz w roku. Przewodniczącymi walnego Zebrania Członków Koła są Prezesi.
 2. W skład Zarządu wchodzą:

Dwóch prezesów.

Wiceprezes.

Sekretarz.

 1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd KNBCh przynajmniej jeden raz w każdym roku akademickim.
 2. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd KNBCh zawiadamia członków Koła drogą mailową na co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania. Infor­mację o terminie i porządku obrad Zebrania Zarząd Koła umieszcza również na stronie internetowej KNBCh i stronie KNBCh na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd KNBCh także na wniosek poparty przez co naj­mniej 1/3 członków Koła lub na wniosek Opiekuna na­uko­wego.
 4. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane. Protokół sporządza i podpisuje aktualnie urzędujący Zarząd KNBCh i Opiekun naukowy Koła.

 

 • 14

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

 1. Uchwalanie programu działania koła.
 2. Wybór i odwoływanie Członków Zarządu.
 3. Rozpatrywanie spraw ujętych w § 10.
 4. Podejmowanie decyzji, które z uwagi na swoją szczególna wagę muszą być podjęte przez Walne Zebranie Koła.
 5. Uchwalenie statutu i dokonywanie w nim zmian.
 6. Zatwierdzanie sprawozdań i rozliczeń Zarządu KNBCh z działalności Koła.

 

 • 15
 1. Władzą wykonawczą Koła jest zarząd Koła.
 2. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.
 • 16

Do kompetencji Zarządu Koła szczególnie należy:

 1. Koordynowanie i kierowanie pracy Koła.
 2. Zwoływanie i przewodniczenie zebraniom Koła.
 3. Prowadzenie aktualnej listy członków.
 4. Reprezentowanie Koła na terenie UG i poza nim.
 5. Zarzadzanie majątkiem Koła.
 6. Prowadzenie gospodarki finansowej Koła.
 7. Podejmowanie współpracy z innymi organizacjami, wydziałami, a także uczelniami.
 8. Wykonywanie uchwał walnego Zebrania.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności koła pod koniec każdego roku akademickiego.
 10. Sporządzenie planu działania Koła na kolejny rok akademicki.
 11. Ustalenie preliminarza kosztów na początku każdego roku akademickiego.
 12. Współpraca z Opiekunami Naukowymi KNBCh i władzami Wydziałów Chemii i Ekonomii.

Rozdział VI

Majątek Koła Naukowego Biznesu Chemicznego

 • 17
 1. Koło Naukowe Biznesu Chemicznego może posiadać majątek stały i zmienny.
 2. Środki Finansowania Koła Biznesmenów:
 3. Darowizny przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.
 4. Dotacje władz Uczelni, Wydziału i Parlamentu Studentów.
 5. Dochody z imprez organizowanych przez KNBCh.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 • 18
 1. Wszelkich zmian w statucie może dokonywać zarząd Koła, a także członek, którego stanowisko musi być poparte ponad połową głosów wszystkich człnków.
 2. W przypadku inicjatywy zmiany statusu przez Zarząd bądź jakiegokolwiek członka musi zostać zwołane Walne zebranie Członków.

 

 • 19
 1. Zawiesić działalność Koła może tylko Zarząd Koła, który uchwałę taką przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Koła.
 2. Uchwała o zawieszeniu działalności Koła wchodzi w życie po przyjęciu jej przez znaczną większość głosów Walnego Zebrania Członków Koła.
 3. Rozwiązanie Koła może nastąpić tylko w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków Koła, na wniosek Zarządu.
 4. Uchwała o rozwiązani działalności Koła zapada bezwzględna większością Członków Koła.
 5. Koło rozwiązać również może Senat na wniosek Prorektora ds. Studenckich.